زمان مطالعه: 4 دقیقه پرداخت مالیات گذر از دولت نفت سوز به دولت مالیات سوز! پرداخت مالیات و افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات یکی از رویکردهای جدی دولت در نظام بودجه کشوور می باشد. از همین رو در این مطلب چرداخت مالیات را از جنبه های اجتماعی مورد بررسی قرار می دهیم. به […]